Comunicate de presa

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.

 

"TRANSGAZ" S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, putând achiziţiona gaze naturale doar în scopul echilibrării şi exploatării în condiţii de siguranţă a Sistemului Naţional de Transport.

 

"TRANSGAZ" S.A. este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător. În îndeplinirea misiunii asumate, compania desfăşoară activitatea de transport gaze naturale în conformitate cu prevederile legislaţiei şi reglementărilor europene şi naţionale în vigoare privind transportul gazelor naturale prin conducte.

 

Pentru informare, redăm mai jos extras din Ordinul ANRE nr. 160/26.11.2015 „privind modificarea și completarea Codului rețelei pentru Sistemul Național de Transport al gazelor naturale”, după cum urmează:

 

  • Art. 832. (1) În conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, OTS (Operatorul de Transport şi de Sistem) nu poate deţine gaze naturale decât pentru echilibrarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă a SNT (Sistemul Naţional de Transport);

(2) Pentru a asigura funcţionarea în condiţii de siguranţă a SNT, OTS trebuie să dispună de o cantitate suficientă de gaze naturale pentru echilibrarea sistemului, sub formă de gaze naturale stocate în conducte şi/sau sub formă de gaze naturale de echilibrare înmagazinate în depozitele subterane, şi să întreprindă acţiuni de echilibrare a SNT inclusiv prin efectuarea de tranzacţii de vânzare şi/sau cumpărare a cantităților de gaze naturale necesare pentru echilibrarea fizică a sistemului, în mod transparent, nediscriminatoriu, prin utilizarea mecanismelor de piaţă.

(4) Acţiunile de echilibrare ale OTS vor fi determinate numai de necesitatea obiectivă a menţinerii parametrilor operativi de funcţionare a SNT între limitele minime şi maxime stabilite şi publicate de OTS pe pagina proprie de internet în secţiunea dedicată UR (Utilizator al Reţelei), fiind independente de eventualele dezechilibre comerciale ale fiecărui UR.

 

(5) Acţiunile de echilibrare pot fi și preventive, în sensul că sunt întreprinse pentru a evita riscul de afectare a limitelor parametrilor operativi de funcţionare a SNT, risc rezultat în urma calculelor zilnice efectuate de OTS, pe baza datelor din programele de transport preliminare şi/sau din nominalizările zilnice ale UR, în vederea optimizării fluxurilor de gaze naturale în sistem.

(7) Operaţiunile întreprinse de către OTS pentru echilibrarea fizică a SNT vizează echilibrarea diferenţelor apărute între cantităţile de gaze naturale livrate în SNT de către UR şi cele preluate de aceştia din SNT pe parcursul unei zile gaziere sau apărute ca urmare a producerii unor evenimente neaşteptate.

(8) Cumpărarea gazelor naturale necesare pentru echilibrare se va realiza astfel:

  1. în cadrul pieţelor centralizate de gaze naturale, fie pe baza contractelor standard specifice pieţelor centralizate, fie pe baza unui contract-tip de cumpărare a gazelor naturale, elaborat de OTS şi avizat de ANRE şi/sau
  2. prin mecanisme de piaţă, transparent şi nediscriminatoriu, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, pe baza unui contract-tip de cumpărare a gazelor naturale, elaborat de OTS şi avizat de ANRE.

 

În baza prevederilor legale mai sus menţionate, Transgaz a acţionat pentru stabilizarea SNT în zilele de 19, 21 şi 22 Ianuarie 2016, cumpărând gaze naturale prin intermediul platformelor de tranzacţionare deţinute şi administrate de către Bursa Română de Mărfuri. Astfel, a fost achiziţionată o cantitate totală de 21 Mil m3 (224.200 MWh) în valoare totală de 23.354.440 lei, la un preţ mediu de 104.16 lei/MWh. Procesul de achiziţie a fost unul transparent, fiind informaţi în prealabil toţi potenţialii furnizori de intenţia Transgaz de a achiziţiona gaze naturale în scop de echilibrare a SNT.

 

Această necesitate de cumpărare a fost determinată obiectiv din declarațiile de surse ale furnizorilor pentru ziua următoare şi pentru weekend, declarații care, coroborate cu prognoza de consum pe aceste zile, au reliefat riscul unui deficit potențial major în SNT, care conform legii trebuia acoperit din alte surse. Realitatea este că toate sursele interne erau exploatate la maxim dar consumul intern record în acea perioadă a depăşit substanțial aceste surse interne.

Obligația principală pentru a acoperi aceste deficite este a furnizorilor, care trebuie să îşi asigure sursele de import necesare pentru îndeplinirea obligațiilor pentru consumatori, dar realitatea a dovedit că aceştia nu şi-au asigurat sursele necesare, obligând Transgaz să intervină ca echilibrator de ultimă instanță conform legii. Aceste gaze de echilibrare vor fi facturate UR care a cauzat acest dezechilibru la sfârşitul lunii.

 

Preţul mediu de achiziţie gaze naturale în luna decembrie 2015 a fost 85 lei/MWh, dar acest preț mediu este un preț mediu pentru piața internă în condiții în care există un excedent de surse. Acest preț nu e relevant şi comparabil cu cel la care Transgaz a cumpărat gaze în perioada critică de zile reci în care prețul spot întotdeuna va fi mai mare, în cazul acesta în medie 104 lei/MWh.

 

În situaţia în care Transgaz nu ar fi efectuat această achiziţie exista pericolul ca în perioada 21-25 ianuarie 2016, în marile oraşe presiunea gazelor naturale să fie foarte scăzută sau chiar ca acestea să rămână fără gaze naturale şi căldură. De asemenea Transgaz a asigurat în condiții de siguranță şi funcționarea generatoarelor de electricitate pe gaz, la un moment în care consumul de electricitate a atins şi el nivele record.

 

Legislația europeană în vigoare ne cere să tranzacționăm transparent întâi pe piața internă, pentru a crea transparență şi lichiditatea necesară acestor tranzacţii. Toate gazele din Europa sunt disponibile pieții din România dacă furnizorii o consideră o piață atractivă. Transgaz nu e un comerciant de gaze şi activitatea de cumpărare gaze naturale este bazată numai pe nevoia de echilibrare reziduală a sistemului şi menținerea acestuia în parametri optimi de funcționare.

Chiar dacă la prima vedere existau gaze la un preț mai scăzut pe alte piețe europene, suspectăm că prețul de transport sau capacitatea disponibilă în acele țări nu a creat interesul comercial pentru o ofertă la cererea noastră şi în consecință nu s-au primit oferte pe platforma STEGN pentru gaze din acea direcție. Mai mult, pentru a facilita competiția, tranzacția din 22 ianuarie 2016 a fost împărțită în mai multe „bucăți”, însă nici pentru aceste cantități mici nu s-au primit oferte de sens contrar la un preț mai bun decât cel încheiat.

 

Precizăm faptul că Transgaz intervine precaut pentru menținerea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale în echilibru acţionând numai după ce toți utilizatorii de rețea şi-au exprimat toate intențiile de transport, inclusiv sursele şi cantitatea de import. Compania ia în considerare în primul rând consumul prognozat pentru următoarea zi (consum care e calculat cu precizie de peste 97%) şi sursele existente (capacitatea internă de producție, capacitatea internă de extracție din depozite şi contractele declarate de import ale utilizatorilor de rețea) şi numai dacă se constată un dezechilibru aceasta este nevoită prin lege să acționeze pentru a se asigura că sistemul rămâne în echilibru şi nu este periclitată siguranța acestuia.

 

Toți aceşti paşi au fost îndepliniți şi singurul motiv pentru care s-a efectuat o achiziție pe trei zile (23-25 Ianuarie), a fost datorită faptului că Transgaz a trebuit să asigure resursele necesare pentru echilibrarea SNT în timpul week-end-ului, când piețele de tranzacționare sunt închise.

 

 

                                 SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Urmare a defecțiunii apărute azi noapte pe firul 2 al conductei de gaze naturale Hurezani-Drăgăşani DN500 (ɸ20 țoli), în zona Verguleasa vă informăm că echipele de intervenție Transgaz s-au mobilizat încă din cursul nopții pentru izolarea zonei afectate, iar în această după-amiază în urma măsurilor luate şi a lucrărilor de reparație efectuate au remediat defecțiunea.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din zonă a fost reluată şi se desfaşoară în parametri normali.

 

                                       SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE

SNTGN Transgaz SA informează public asupra faptului că, în noaptea zilei de 30-31 ianuarie 2016, pe firul 2 al conductei Hurezani-Drăgăşani DN500 (ɸ20 țoli), în zona Verguleasa a apărut un defect pentru a cărui reparare s-a izolat un tronson de conductă.

Acest aspect a condus la sistarea gazelor naturale pentru 2 consumatori:

  • Localitatea Cungrea (jud.Olt) având un număr de aproximativ 60 de consumatori
  • Stația de tratare țiței Petrom

Echipele de intervenție ale Transgaz s-au mobilizat încă din cursul nopții pentru izolarea zonei afectate, iar în această dimineață au început lucrările de decopertare a conductei şi de remediere a defectului.

Deşi zona în care trebuie acționat este greu accesibilă şi nu se poate ajunge cu mijloace mecanizate de intervenție, accesul putând fi efectuat doar pietonal, SNTGN Transgaz SA depune toate eforturile pentru ca lucrările de reparație să se finalizeze în după-amiaza acestei zile şi  astfel să poată fi reluată alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor afectați.

 

                                       SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE

Ȋn privința exploatării în regim de siguranță a Sistemului Național de Transport(SNT) gaze naturale şi pentru echilibrarea sistemului, acesta are zestrea conductei bine calculată şi delimitată, cu limite maxime şi minime bine definite, la un interval de 2 ore cu ajutorul sistemului SCADA care a intrat în funcțiune din noiembrie 2015 şi al altor programe informatice de ultima generație.

Bazat pe această zestre, luând în considerare  prognozele de surse şi consum ale utilizatorilor de rețea, coroborate cu prognoza Agenției Naționale de Meteorologie, compania prognozează cu o exactitate maximă starea de echilibru a sistemului în următoarele trei zile.

 Ȋn consecință, bazându-se pe aceste protocoale compania preventiv sesizează piața de potențialele dezechilibre şi acționează pe piața de gaze pentru achiziționarea gazelor de echilibru, fapt dovedit de acțiunile companiei în această perioadă.

Urmare a acestor proceduri şi ale acțiunilor pro-active ale conducerii companiei, Sistemul Național de Transport gaze naturale a fost capabil să treacă prin una dintre cele mai lungi şi reci perioade din ultimii ani fără niciun incident şi fără a fi nevoiți să sistăm livrările către clienții nostri, inclusiv cei din piața de furnizare de energie electrică, o alta piață care a înregistrat consumuri record în această perioadă.

 Ȋn continuare, asigurăm toți consumatorii de gaze naturale , că SNTGN Transgaz SA întreprinde toate acțiunile necesare pentru menținerea SNT în echilibru indiferent de temperaturile care potențial pot urma.

 

                                       SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE

Deşi s-au înregistrat în ultima perioadă temperaturi foarte scăzute, temperaturi care vor mai persista câteva zile conform prognozei transmise de meteorologi, SNTGN Transgaz SA informează consumatorii că sursele de gaze naturale puse la dispoziție din producția internă, din depozite şi din import sunt suficiente pentru acoperirea consumurilor zilnice înregistrate la nivel național.

SNTGN Transgaz SA, în calitate de operator al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale monitorizează permanent parametrii sistemului şi angajează toate măsurile ce se impun pentru menţinerea acestuia în echilibru.

 

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE

Având în vedere atenționările meteorologice care indică pentru următoarele zile temperaturi foarte scăzute la nivel național, fapt ce atrage creşterea consumului de gaze naturale peste nivelul normal, SNTGN Transgaz SA informează toți consumatorii că sursele de gaze naturale sunt suficiente pentru acoperirea consumului din aceasta perioadă.

 

În calitate de operator al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale, Transgaz, prin Comitetul de Coordonare şi Supervizare a derulării în condiţii de siguranţă a transportului de gaze naturale în perioada sezonului rece, monitorizează continuu starea SNT şi întreprinde toate măsurile tehnice menite să asigure funcţionarea sistemului  în condiţii de securitate şi menţinerea echilibrului fizic în parametri normali, pentru a nu exista probleme în alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor.

 

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE

Având în vedere temperaturile scăzute din ultima perioadă, SNTGN Transgaz SA informează toți consumatorii de gaze naturale faptul că Sistemul Național de Transport este în echilibru şi funcționează la parametri normali, iar sursele de gaze naturale acoperă consumul zilnic la nivel național.

SNTGN Transgaz SA monitorizează permanent starea Sistemului Național de Transport şi depune toate eforturile pentru a nu exista probleme în alimentarea cu gaze naturale a tuturor consumatorilor.

 

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE

Ref: la informațiile apărute astăzi 21.01.2016 la postul Digi 24 TV

 

SNTGN Transgaz SA informează public că nu sunt probleme în funcționarea Sistemului Național de Transport gaze naturale și în asigurarea surselor de gaze necesare acoperirii consumului în această perioadă cu temperaturi foarte scăzute.

Sistemul Național de Transport gaze naturale este în echilibru și funcționează la parametri normali. Transgaz monitorizează permanent starea sistemului și întreprinde toate acțiunile necesare pentru menținerea în echilibru a acestuia.

 

SERVICIUL COMUNICARE ȘI RELAŢII PUBLICE

SNTGN TRANSGAZ SA aduce la cunoştinţa celor interesaţi faptul că, prin eforturile depuse în ultimele 72 de ore, echipele de intervenție ale companiei coordonate de executivul tehnic al acesteia, au efectuat toate lucrările tehnice necesare remedierii blocajului capacităţii conductei de transport gaze naturale Frasin – Câmpulung Moldovenesc, reuşind astfel deblocarea tronsonului de conductă afectat.

Alimentarea cu gaze naturale a oraşului Câmpulung Moldovenesc a fost reluată şi se desfăşoară în condiții de siguranță şi calitate.

 

SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

SNTGN TRANSGAZ SA aduce la cunoştinţa tuturor celor interesaţi faptul că, în cadrul reuniunii din data de 19.01.2016 a Comitetului de Coordonare CEF-Energie, Statele Membre ale Uniunii Europene au aprobat propunerea Comisiei Europene de a finanţa  cu 217 milioane euro,  în urma unei proceduri deosebit de riguroase de selecţie a proiectelor depuse, o serie de 15 proiecte cheie de infrastructură energetică trans- europeană, majoritatea în Europa Centrală şi de Est, din care 9 proiecte sunt pentru sectorul gazelor naturale.

Din această valoare, Uniunea Europeană alocă suma de 179,3 milioane euro, pentru realizarea primei faze a proiectului propus de Transgaz conform Listei 1 PCI / 2013 „Conductă de gaz dinspre Bulgaria către Austria, via România şi Ungaria”, cu denumirea - conform Planului de Dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale 2014 – 2023 (TYNDP) - „Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Național de Transport Gaze pe coridorul conductei de transport Bulgaria – România – Ungaria – Austria”  – (abreviat BRUA) - prima etapă. Alocarea de 179,3 milioane euro  reprezinta 40% din valoarea eligibila estimata.

Acest prim pas are un impact semnificativ pentru companie şi ţară, deoarece proiectul BRUA va contribui atât la integrarea piețelor energetice europene, la creşterea siguranţei furnizării gazelor pentru Bulgaria, România, Ungaria, Austria, la diversificarea surselor de aprovizionare în regiune prin facilitarea accesului la gazele din regiunea Mării Caspice, furnizarea de GNL prin Grecia și Bulgaria și crearea condițiilor pentru accesul regional viitor la potenţialele resurse de gaze din Marea Neagră. Se asigură astfel diversificarea rutelor de transport, creându-se o infrastructură ce permite eliminarea izolării energetice a unora dintre statele membre.

Având în vedere identitatea complexă şi importanţa majoră a companiei în context naţional şi european, managementul privat al companiei s-a dedicat încă de la preluarea mandatului îndeplinirii responsabilităţilor multiple ce derivă din obiectivele strategice asumate prin Planul de administrare al societăţii în perioada 2013-2017. Astfel, prin Planul de dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pe următorii 10 ani, Transgaz propune proiecte majore de investiţii pentru dezvoltarea strategică şi durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România şi conformitatea acesteia cu cerinţele reglementărilor europene în domeniu.

Programul investiţional pe termen mediu şi lung, estimat la 1 miliard euro, reprezintă o mare provocare pentru companie şi industria energetică românească dar în acelaşi timp şi o necesitate strategică în actuala conjunctură geo-politică. Considerând importanţa deosebită pe care o are transformarea sectorului energetic naţional prin investiţii strategice, Transgaz a dezvoltat capacităţi semnificative pentru a putea asigura o finanţare competitivă, compania având un departament profesional pentru accesare fonduri europene şi relaţii internaţionale.

Proiectele de investiţii propuse în Planul de dezvoltare al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pe următorii 10 ani, sunt proiecte strategice ce se vor demara şi implementa doar în condiţiile în care  vor fi volume adiţionale de gaze naturale, volume ce vor permite creşterea bazei de active fără creşteri de tarife pentru consumatori.

Aplicaţia depusă, care a conţinut documente ce au necesitat o pregătire anterioară de peste 1 an, a fost evaluată de experţi europeni, calificându-se pentru finanţare în urma calităţii, a eligibilităţii şi a scorării superioare în faţa altor proiecte, răspunzând solicitărilor finanţatorului şi strategiei energetice europene.

Obţinerea co-finanţării europene  pentru prima fază a proiectului BRUA este un succes cu atât mai mult cu cât ea se datorează în totalitate profesionalismului experţilor departamentului  Accesare Fonduri Europene şi Relaţii Internaţionale şi al specialiştilor Transgaz care şi-au dat concursul la realizarea acesteia.

 

SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE